Nibe Rideklub

 

Referat af generalforsamling torsdag d. 9. september 2021

 

 

1.Valg af dirigent

Maria Barshøj blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen er varslet rettidig og der er ingen indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed.

 

2.Bestyrelsens beretning v/ formand

2020 var et specielt og udfordrende år med corona, elevskolen har klaret sig økonomisk godt gennem corona, stor tak til de medlemmer der har betalt for undervisning uden at få det

Der har været en større udskiftning i underviserne i elevskolen

Der er blevet både solgt og købt elevheste gennem året

Lizzi har fået konstateret canser i det ene øje – bestyrelsen har besluttet, at Lizzi skal opereres og forhåbentlig               

bliver hun klar igen og kan fortsætte i elevskolen.

Der er blevet sagt farvel til vores staldarbejder Heidi og goddag til vores nye staldarbejder Annekatrine Grøn.

Vi er ved, at få lavet ny velfærdsbygning, hvilket er et stort projekt og der skal bruges meget frivillig arbejdskraft –           

stort tak til jer der har hjulpet indtil nu.

Der er blevet afholdt stævner i både dressur og spring, dog et enkelt aflyst pga. for få tilmeldinger

Nibe Cup 2021 har givet et flot overskud på kr. 50.000

Anita har desværre valgt, at trække sig fra bestyrelsen i utide grundet manglende tid til egen hest og                                  

hjemmefronten.

 

3.Regnskab

Mette gennemgik kort regnskabet, der var ikke de store udsving i de forskellige poster

Regnskabet godkendes.

 

4.Nye vedtægter

Bestyrelsen har lavet forslag til ændringer til eksisterende vedtægter, de nye vedtægter blev gennemgået af Thomas, det var ganske få ændringer.

De nye vedtægter godkendes af generalforsamlingen.

 

5.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen ser ingen grund til, at ændre ved kontingent, derfor fastholdes kontingent som nuværende.

 

6.Indkommende forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag

 

7.Valg

Følgende personer er på valg

Der blev optaget 2 nye medlemmer, 1 genvalgt  og 2 nye suppleanter

Nye suppleanter

Marie Thoft Rasmussen

Anja Borup

 

8.Valg af revisor

Vi fortsætter med Revision+ i Nibe

 

9.Eventuelt

Der blev spurgt ind til næstkommende staldmøde, hvilket bestyrelsen vil indkalde til i løbet af ca. 14 dage.

 

 

Referant

Katja Calundan