Referat Generalforsamling 2018

15 Februar 2018

 

 

1. Formalia

Valg af dirigent 

Tina French vælges ved bifald.

Valg af referent

Cita Tilsted Foldager bliver valgt med spredte fnis.

Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed

Generalforsamlingen er varslet som foreskrevet bl.a. i Nibe Avis og på Facebook

2. Beretning

Beretning ved formanden – nedslag. Bestyrelsen har ind imellem været udfordret, men de kan såmænd godt lide hinanden. En del suppleanter har været hentet ind – det har været godt. Sten-indsamling på dressurbanerne på en ”maje” varm sommerdag resulterede i en dødsdømning af de gamle baner. Nye baner er etableret – stor tilfredshed. Nye lys installeret i hallen. Gratis gummi doneret til hallen. Der skal indkøbes en baneplaner for at vedligeholde det flotte resultat. Stor interesse for holdridning – forsat ventelister. Kirsten er kommet til i år 2017 og der er stor tilfredshed med hende hos både bestyrelse og brugere af stalden. Elevheste var sidste år en mangelvare. Med lys og lygte blev Lillebror og Lukas fundet. Phillipa er solgt videre til en glad pige på 9 år og Zafir er venligst lånt ud til NIR. Sandie er lånt ud. Sprit er lånt midlertidig til NIR af Kirsten. Og Erantis og Faxe (privatheste) har været/er lånt til undervisningen. Børne-ride-lejren er elsket af alle børn – juniorudvalgt ligger et kæmpe arbejde i det og gør det smaddergodt. Stævnemæssigt har det været godt. Vejret blev overvundet, ventelister til D-stævne og mere end 700 starter til Nibe Cup. Sponser-udvalget skaffede fantastiske mange flotte præmier. Flere stævner i 2018. I stalden er der kommet nye folk og dyr og der er blevet sagt farvel til nogen også. Græsfoldene er fortsat tilgængelige i år 2018.

3. Regnskab

Regnskabet femlægges og de forskellige poster gennemgås. Nibe Rideklub går samlet set ud af 2017 med et overskud på 23.382 kr. – et flot resultat – bifald. Regnskabet godkendes. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse (Claus Skoda – registreret revisor), at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar-31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

4. Indkomne forslag

Kontingent ½ årligt under 18 = 200 kr., over 18 = 300 kr. En stigning på 25 kr. for børn, 50 kr. for voksne. – hermed vedtaget

5. Valg

Bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller:

Michael Møller

Lidi Birkedal

Sanne Gordon Staun

Heidi Grøn

Tak for godt arbejde.

Fortsætter i bestyrelsen: Formand Mie H. Andersen (på valg i 2019) Næstformand Brian Weissenborn (på valg i 2019) Valgt ind i bestyrelsen for 2 år: Betina Fournais Hald Frederiksen (genvalgt) Jane Pedersen (nyvalgt) Helle Senft Adamsen (nyvalgt) Cita Tilsted Foldager (nyvalgt) Jacob Frederiksen (genvalgt for 1 år) Suppleanter: Pernille Elvej (nyvalgt) Thomas Rejnholt Larsen (nyvalgt) Bestyrelsen konstituerer sig på først komne møde. Bestyrelsen vil gerne have mandat til at kunne vælge revisor til generalforsamlingen – vedtaget med bifald.

6. Eventuelt

Pokaluddeling

 

God ro og orden pind

Juniorpokal – god og hjælpsom i stalden

Et godt stykke arbejde